Cistella
Total Transporte
0 €
Envío grautito si agregas al carrito:
0 €
0 €
0 €
Total
0 €
¿Repartimos en tu zona ⛟? Haz click aquí para comprobarlo
Fer comanda
Seguir comprando
Disponibilidad de entrega

¿Quieres saber si repartimos en tu zona? Introduce aquí un código postal español para comprobarlo.

Campo obligatorio

¡Felicidades! Tenemos disponibilidad de entrega para este código postal
Lo sentimos mucho, no realizamos entregas para este código postal, puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda, gracias.

Política de Mercaderies

Política de Mercaderies

 

1. Identificació del responsable del lloc web.

 • Titular: ALBERTO BAUZA BRAVO (Ponte Morado)
 • Domicili social: C / BISBE PERE DE Puigdorfila 6, LOCAL 3
 • CIF: 43087664Q
 • Telèfon: (+34) 971.575.399
 • WhatsApp: (+34) 663 36 05 03
 • Correu electrònic: info@pontemorado.com

2. Objecte.

Les actuals condicions generals (en endavant, les "Condicions Generals"), juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir (en endavant, les "Condicions Particulars"), tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació duts a terme per part dels usuaris (el "Client"), de productes i/o serveis oferts per part de Alberto Bauzá Bravo, en endavant "Ponte Morado" a través del seu lloc web pontemorado.com.

Aquestes Condicions Generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc Web, sense perjudici que Ponte Morado es reserva el dret a modificar, sense previ avís, tant les Condicions Generals, si escau les particulars, així com qualsevol dels textos legals que es trobin exposats en el Lloc Web. En tot cas, l'accés a la Web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l'acceptació dels mateixos per part de l'usuari.

El Client es troba subjecte a les Condicions Generals vigents en cada un dels moments de realitzar la contractació corresponent, i no és possible la contractació de cap producte i/o servei, sense la prèvia acceptació de les presents Condicions Generals i, si escau les condicions particulars que regulin la prestació de determinats serveis. La vigència temporal de les Condicions, coincideix amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades total o parcialment. Les noves Condicions seran d'aplicació des del moment en que estiguin a disposició del Client, i siguin d'aquesta manera plenament accessibles.

Totes les adquisicions de Productes comprats a través del Lloc Web, prèvia identificació i autenticació, a través del nom d'usuari i clau de seguretat que fos subministrat, es consideraran vàlidament realitzades pel Client, i seran vinculants. En conseqüència, el Client serà el responsable en exclusiva de qualssevol compres de Productes a través del Lloc Web per part de qualsevol tercer que faci ús del seu usuari i clau de seguretat. La realització de comandes des del Lloc Web per part d'un menor d'edat que falsegi la informació de registre, s'entendrà realitzada sota la supervisió i autorització dels seus pares, tutors o representants legals.

En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestades en aquestes condicions generals i les condicions particulars, prevaldran sempre les condicions acordades en aquest últim instrument respecte d'aquells termes incompatibles, i tan sols respecte d'aquells Productes sotmesos a aquestes condicions específiques.

3. Intervinents.

El procés de contractació electrònica a través del Lloc Web pontemorado.com, serà realitzat entre el "Client" i "Ponte Morado", entès aquest com el "Punt de Venda" de Ponte Morado triat per part del Client durant el procés de contractació.

Tindran la consideració de "Client" del Lloc web pontemorado.com, aquells consumidors, que siguin persones físiques, residents en qualsevol territori del món, majors d'edat (majors de 18 anys) i disposin de domicili fiscal, o, si s'escau, persones jurídiques que acreditin adequadament la seva condició i acceptin aquestes condicions generals i les condicions particulars que, si escau, siguin d'aplicació. Queda expressament prohibida la compra de Productes mitjançant el Lloc Web, per part de menors d'edat, usuaris que no resideixin legalment al seu país d'origen o per usuaris que no compleixin els requisits previstos en les presents Condicions Generals, o, si s'escau, en les Particulars.

El "Punt de Venda" serà l'entitat titular de l'establiment que el Client hagi triat en formalitzar la seva comanda, i serà amb qui s'entén celebrada la compravenda dels Productes sol·licitats. Les dades societaris de cada un dels Punts de Venda responsables de la venda s'identificaran degudament durant el procés de contractació.

4. Accés i registre en el lloc web.

L'accés i consulta del catàleg dels productes i/o serveis publicats al lloc web pontemorado.com té caràcter lliure i gratuït, i no és necessari el registre dels usuaris.

De la mateixa manera, per poder iniciar el procés de contractació dels productes i/o serveis exposats en el Lloc Web, és essencial que els usuaris es registrin com a usuari, seguint les indicacions disposades a continuació.

Requisits per a registrar-se com usuari.

És requisit imprescindible per poder registrar-se com usuari ser major de divuit (18) anys i proporcionar a través del formulari disposat per Ponte Morado a través del Lloc Web, totes les dades requerides i identificats com a obligatoris. L'usuari registrat assumeix que el seu compte d'usuari és personal i intransferible, podent registrar-se al lloc web tant persones físiques com a persones jurídiques.

Tot usuari registrat disposaran d'una clau d'accés, que serà en tot cas, personal, intransferible, tindrà una vigència temporal limitada i ha de complir uns requisits mínims de longitud i seguretat. L'usuari podrà modificar o recuperar aquesta clau de seguretat en qualsevol moment, seguint per a això el procediment disposat en el Lloc Web. En cap cas Ponte Morado coneixerà aquesta clau de seguretat, que romandrà en els sistemes de Ponte Morado xifrada.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata a Ponte Morado qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o claus de seguretat, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb el fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador queda eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o claus de seguretat per tercers no autoritzats.

Baixa com a usuari registrat.

La relació jurídica derivada del registre com a client del Lloc Web té una durada indefinida. Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit, sense perjudici de les obligacions derivades de la formalització de comandes amb anterioritat a la finalització de la relació. El Client pot exercir unilateralment el dret de terminació mitjançant el procés de cancel·lació de comptes.

En qualsevol cas, un cop efectuada la baixa, l'usuari podrà sol·licitar un nou registre, i això no afecta la facultat del prestador de no admetre aquest registre en els casos concrets especificats en la clàusula anomenada "Regles d'Ús del Lloc Web" o en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que es trobi per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l'usuari i/o perjudici a prestador, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

De la mateixa manera, Ponte Morado i els Punts de Venda es reserven el dret de cancel·lar el nom d'usuari, i la clau de seguretat, i per tant l'accés a la Web, d'aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb qualsevol punt de venda.

5. Procés de compra electrònica de productes.

Informació i disponibilitat dels productes oferts.

Tota la informació relativa als productes i/o serveis oferts per Ponte Morado per a la seva Canal Online, seran publicats a través del Lloc Web pontemorado.com, indicant la següent informació respecte a cada un d'ells:

 • Marca del producte
 • Imatges del producte
 • Descripció del producte
 • Preu del producte
 • Descomptes del producte (si escau)
 • Ingredients del producte
 • Disponibilitat del producte (estoc)
 • Disponibilitat d'enviament a domicili
 • Disponibilitat de recollida a botiga
 • Opinions i valoracions dels usuaris
 • Altres productes relacionats i recomanats

Cada punt de venda podrà, en qualsevol moment, afegir nous Productes als inclosos en el Lloc Web, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que aquests nous Productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Així mateix el Punt de Venda es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol Productes oferts en el Lloc Web.

En el cas que el Canal on-line o el Punt de Venda no disposi d'estoc d'algun dels productes sol·licitat/s, Ponte Morado, a través del seu Canal en línia o del punt de venda, informarà el Client d'aquesta situació, procedint a reintegrar, sense demora indeguda, les sumes que hagi abonat per l'esmentat/s producte/s. O bé se li facilitarà un nou termini de lliurament previst.

Fases del procediment de contractació electrònica.

Un cop seleccionat per part de l'usuari dels productes i/o serveis oferts per part de Ponte Morado, l'usuari haurà de seguir les fases del procés de contractació indicades a continuació:

Fase 1. - Validació de Cistella de la Compra: l'Usuari, un cop finalitzi la selecció dels productes i/o serveis que desitja contractar, haurà de validar la seva cistella de la compra, en la qual se li mostraran els productes i/o serveis seleccionats, el nombre d'unitats, el preu dels mateixos, el termini i les despeses d'enviament. De la mateixa manera, haurà de seleccionar la modalitat de lliurament: enviament a domicili o lliurament a botiga.

En cas de seleccionar la modalitat de lliurament en botiga, l'usuari haurà de seleccionar la botiga concreta en la qual desitja recollir el producte. En aquest cas, totes les comandes i compres realitzades a través del Lloc Web estan subjectes a l'efectiva disponibilitat d'estoc dels Productes una vegada que s'acudeixi a recollir al Punt de Venda que s'hagi indicat a l'formalitzar la comanda o bé en el moment en què es prepari l'expedició de la mateixa per al seu enviament.

Fase 2. - Facilitar Dades de facturació i enviament: l'Usuari, un cop validi la cistella de la compra, ha de facilitar a Ponte Morado les dades de facturació i d'enviament dels productes i/o serveis, havent d'acceptar expressament, mitjançant el marcatge de la corresponent casella, de les presents condicions de contractació. En cas de no marcar la casella d'acceptació, el Lloc Web no li permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.

Fase 3. - Seleccionar l'Mètode de pagament: l'Usuari, un cop faciliti les dades de facturació i, si escau, d'enviament, haurà de seleccionar el mètode de pagament que voleu utilitzar. Actualment, Ponte Morado valida els següents mètodes de pagament: Targeta, PayPal (+ 2,5% addicional).

Fase 4. - Pagament de la quantitat econòmica total: l'Usuari, en cas que hi hagi optat per qualsevol dels dos mitjans de pagament al comptat (PayPal o Targeta) serà redireccionat, automàticament pel sistema a la plataforma de pagament online (TPV ) de les entitats bancàries corresponents.

Fase 5. - Confirmació de la Compra: Ponte Morado, remetrà al client en el termini màxim de 2 hores des del moment de la realització efectiva del pagament de la compra per part del Client, un correu electrònic en el qual es facilitarà un resum, amb totes les característiques de la compra venda realitzada.

Aquest correu electrònic serà considerat "Justificant de Compra", i el client mostrar el justificant en paper o bé mitjançant el format electrònic per poder realitzar la recollida del producte o Productes adquirits al Punt de Venda quan el Client hagi escollit la modalitat de retirada de l' producte.

Així mateix, mitjançant l'acceptació de les presents condicions generals de contractació, el client accepta rebre les factures derivades de la contractació de béns i/o serveis de Ponte Morado en format electrònic. En qualsevol cas, el client podrà consultar i/o descarregar la factura a la zona meves Comandes.

No obstant l'anterior, en cas que el client desitgi la factura en format físic (en paper), haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça @ sol·licitant la factura en format físic, identificant-se degudament i indicant el número de comanda de la qual se sol·licita la factura en format físic.

A tots els efectes, la compra s'entendrà efectuada en el domicili del punt de venda en el qual efectivament es va realitzar la compra venda per part del Client.

6. Condicions econòmiques i formes de pagament.

Condicions econòmiques.

Tots els productes i/o serveis oferts en el Lloc Web porten associat el preu final del producte, així com, si és el cas, els possibles descomptes que siguin aplicables a aquesta compra.

Els preus mostrats en el lloc web són d'aplicació exclusivament als Productes oferts a través d'aquest Canal i durant el temps que romanguin publicats, podent tenir els mateixos productes preus diferents en els establiments de la xarxa de Punts de Venda de Ponte Morado.

Els preus dels Productes es mostren sempre en euros i inclouen l'IVA, així com qualsevol altre impost que fos d'aplicació, sent els vigents i legalment aplicables en aquest moment. De la mateixa manera, tots els preus mostrats, no inclouen les possibles despeses d'enviament aplicables, en cas que el Client seleccioneu la modalitat d'enviament a domicili, sent aquests identificats de forma independent abans de confirmar-se la compravenda.

En cas que Ponte Morado o el punt de venda identifiquin un error manifest en el preu d'algun dels Productes publicats, ho posaran en coneixement immediat del Client, així com dur a terme la corresponent publicació de la rectificació de la mateixa a través del Lloc Web i en els mitjans de comunicació habituals, tenint l'opció el Client de reconfirmar, mitjançant l'apartat "el meu compte", el seu demanat a el preu correcte o, si no, cancel·lar-lo.

Ponte Morado i els Punts de Venda es reserven expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. No obstant això, en qualsevol cas, s'aplicaran les tarifes en vigor indicades en el Lloc Web en el moment de la realització la comanda corresponent.

Formes de pagament.

Per procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin a la fase 3 del procés de contractació electrònica, anteriorment descrit.

Tots els mitjans de pagament disposats per part de Ponte Morado, es troben subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores del mitjà de pagament (emissors de targeta i/o emissors de comptes de pagament), però si l'entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lat la comanda, i entenent no realitzada la compravenda d'el Producte o Productes sol·licitats.

El càrrec del preu dels Productes, dels costos del servei d'enviament -en el seu cas-, així com de qualssevol impostos que resultin d'aplicació, únicament seran realitzats en el moment de formalitzar la comanda.

Per dur a terme el pagament electrònic, Ponte Morado i els Punts de Venda tenen instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic proveïda per part d'entitats bancàries habilitades per a ells. Totes les dades proporcionades a Ponte Morado i als Punts de Venda a aquests efectes, són degudament xifrats per garantir la màxima seguretat i confidencialitat dels mateixos, allotjant-se en un servidor segur certificat segons el protocol "Secure Socket Layer" (SSL).

En cap cas s'emmagatzemaran per part de Ponte Morado les dades de targetes proporcionades pels clients a través de la passarel·la de pagament, i únicament es conservaran mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins transcorregut el període de desistiment, amb el per tal de poder tornar-li les quantitats econòmiques corresponents.

De la mateixa manera, l'usuari pot pagar de manera ràpida i segura amb el seu compte PayPal (aquest mètode tindrà un increment del 2,5% sobre el total de la factura), sense compartir informació financera amb Ponte Morado. En cas de seleccionar aquesta modalitat de pagament, el Client serà redirigit a la pàgina segura de PayPal, on haurà d'introduir les seves credencials i acceptar el cobrament. Un cop confirmat el pagament, el Client serà retornat a la pàgina de confirmació de Ponte Morado, on podrà confirmar l'estat de la compra venda realitzada.

7. Condicions de recollida i enviament dels productes.

Els Productes la compra hagi estat realitzada a través del Lloc Web de Ponte Morado podran ser recollits en l'establiment del punt de venda que el Client esculli a l'formalitzar la seva comanda, o també poden ser enviats a l'adreça postal que s'indiqui en el formulari de demanat, no podent la mateixa correspondre a un apartat de correus o llocs públics, com ara la via pública, places, estacions, aeroports o altres de similars.

Recollida en el punt de venda.

Un cop realitzat una comanda per a la seva recollida en el punt de venda escollit pel Client, el Client podrà passar a retirar a partir de les 2 hores següents de la confirmació de la mateixa. És possible que per a alguns Productes, per qüestions d'horari comercial, aquest període de retirada es prolongui fins a les 16 hores. En l'eventual cas que sorgís alguna incidència tècnica, un cop comunicada aquesta circumstància a l'usuari, el termini màxim de lliurament serà de 2 dies en tot cas.

D'haver indicat en la comanda que els Productes adquirits seran recollits en el punt de venda, aquests hauran de ser retirats en un termini màxim de set (7) dies laborables a comptar des de la data de recepció de la confirmació de la compra efectuada.

Per procedir a recollir els Productes, s'haurà de seguir els següents passos:

 1. Si es desitja recollir els Productes personalment, el Client haurà d'acudir a el Punt de Venda escollit a l'formalitzar la comanda i identificar-se amb el DNI o passaport original en vigor i mostrar el justificant de compra, i recollir el/s producte/s.
 2. Si es desitja que els Productes siguin retirats per un tercer diferent del Client ( "Persona Autoritzada a la Retirada") la persona autoritzada haurà de mostrar el justificant remès per correu electrònic juntament amb una autorització per recollir ( "Autorització per a Recollir") signada i emplenada pel Client que contingui les dades completes del Client i persona autoritzada a la retirada (nom, cognoms, número de DNI o passaport en vigor i direcció) el lloc, data i objecte de l'autorització; i una fotocòpia de l'DNI o passaport vigent del Client.

És imprescindible que la Persona Autoritzada s'identifiqui mitjançant el DNI o passaport originals i vigents.

Lliurament a domicili.

Els lliuraments a domicili només es fan a l'Illa de Mallorca.

Les hores de repartiment son:

Matins entre les 10 i les 13:30 hores.
Tardes entre les 18:00 i les 22:00 hores.

En cas de sol·licitud de lliurament de la comanda a domicili, el lliurament es realitzarà si la confirmació de la comanda fos
abans de les 15:00 hores, es lliurarà al seu domicili el mateix dia a la franja horària entre les 18:00 hores i les
23:00 hores, excepte causa de força major o aliena a Pone Morado.

Amb l'objectiu de poder garantir la màxima qualitat i satisfacció dels nostres clients, el nostre servei de repartiment
està momentàniament limitat a determinades zones de la geografia insular. Pots comprovar la disponibilitat de l'
servei a la teva zona durant el procés de compra en línia, un cop seleccionat el producte i introduir la direcció de
lliurament.

8. Dret de desistiment de les comandes.

L'Usuari té reconegut el dret de desistiment de la compra efectuada a través del Lloc Web, i per tant, podrà tornar el Producte en un termini màxim de deu (10) dies laborals des de que sigui la possessió del producte.

El dret de desistiment es podrà exercir a través dels següents canals:

 1. Mitjançant el Lloc Web, omplint el formulari web adjunt a la sol·licitud de devolució.
 2. Contactant amb el Servei d'Atenció a l'Client, on s'indicaran els passos a seguir.

La devolució inclourà l'import de la compra i si haguessin existit, els costos de lliurament; la devolució es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb el qual el Producte va ser adquirit, descomptant els costos de devolució que aniran a càrrec de client.

El Client haurà de tornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas com a molt tard en el termini de 10 dies laborals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

La devolució de l'import corresponent a l'desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectiva i inequívocament la decisió de desistiment del contracte i sempre que s'hagin rebut prèviament els productes objecte de desistiment, en cas contrari, podrà retenir el desemborsament fins a la recepció dels béns o fins que el Client acrediti la devolució dels béns.

Queden exclosos del dret de desistiment:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat.
 2. El subministrament de productes a granel una vegada oberts els embalatges.
 3. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o de
  higiene.
 4. Qualsevol altre bé o servei emparat en l'art. 103 de l'RDL 1/2007, de 16 de novembre.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques. En tot cas, als efectes de fer ús de el dret de desistiment, cal que els Productes siguin retornats en els seus embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es tornin sense aquests embalatges originals o amb desperfectes l'import que s'abonarà a l'Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui. Abans de tornar el Producte, el Client ha de assegurar-se que el mateix es troba degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

9. Garanties.

S'aplicaran la normativa que sobre garantia de venda de béns de consum estableixi la legislació aplicable. Si el producte fos defectuós, Posa't Morat es responsabilitzarà sempre que sigui possible realitzar la substitució del producte, sense cap despesa per al Client. En cas que per motius de disponibilitat no es pogués realitzar la substitució del producte, es realitzarà la devolució íntegra de la compra.

10. Servei d'atenció al client i post venda.

Els Punts de Venda disposen de fulls de reclamacions a disposició el consumidor a l'establiment.

Qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació relativa a la venda online dels Productes, pot fer-se a través del nostre Servei d'Atenció al Client:

 1. Correu electrònic: info@pontemorado.com
 2. WhatsApp: 663 36 05 03
 3. Telèfon: 971.575.399
 4. C / BISBE PERE DE Puigdorfila 6, LOCAL 3, Palma (Balears)

Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres feiners de 15:00 a 21:00 Hores.
L'establiment romandrà tancat per realització d'l'inventari durant 2 dies 25 i 26 de desembre. durant aquests
dies i les vacances de Nadal, NO s'atendran trucades ni correus electrònics.

11. Exoneració de responsabilitats.

El Punt de Venda i Ponte Morado no poden garantir la continuïtat tècnica del Lloc Web, l'absència d'errors o interrupcions de l'servei ni que el lloc web aquesta estarà disponible o accessible el cent per cent del temps. Tampoc pot garantir l'absència de virus o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor des del qual es subministra.

12. Tractament de dades personals.

Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per Ponte Morado, en la seva qualitat de responsable i gestor del Lloc Web, així com a encarregat de tractament de les dades de la comanda per compte del punt de venda, que a tots els efectes serà el responsable del fitxer amb les dades personals dels clients que efectivament hagin fet la compra venda.

Les dades demanades seran posats a disposició del punt de venda de la Xarxa de Distribució de Ponte Morado escollit pel Client, de l'empresa de transport i logística encarregada de fer el lliurament de l'article adquirit a través de la pàgina web pontemorado.com, de l'entitat encarregada del finançament indicada a les presents condicions, així com de qualsevol altre operador que intervingui en el procés de compra, finançament i/o lliurament, a l'efecte d'el compliment del contracte o contractes amb el client i les relacions derivades dels mateixos. En tot cas, abans de comunicar-se a cap tercer les dades personals del Client, aquest haurà d'acceptar-se de forma expressa prèviament.

El comprador queda informat que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat de Ponte Morado, sent necessari el tractament de les seves dades per a la gestió de la relació contractual i la prestació dels serveis. Als efectes anteriors, el comprador garanteix que les dades facilitades són certes, fent-expressament responsable de les possibles conseqüències que tinguessin causa en la falsedat d'aquesta informació.

Les dades de contacte de l'comprador podran ser emprats basant-se l'interès legítim per remetre-li, a través de qualsevol mitjà, incloent correu, correu electrònic, SMS, etc..., informació d'interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis de Ponte Morado, així com per informar sobre avantatges que tens com a client de Ponte Morado en la contractació de productes i serveis d'altres empreses amb les que arribem a acords preferencials (en cap cas cedirem les seves dades personals a aquestes empreses), o informació anàloga que ens demanis. Per donar-se de baixa de l'servei d'enviaments de comunicacions publicitàries pot fer-ho mitjançant pontemorado.com o sol·licitar segons el que disposa la Política de Privacitat de Ponte Morado adjuntant fotocòpia del seu DNI en tots dos casos. El tractament de les dades personals per part de Ponte Morado, els Punts de Venda, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l'accés i ús del Lloc Web, es regeix pel que disposa la Política de Privacitat del lloc web pontemorado.com

Ponte Morado ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades personals facilitades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Per tal de mantenir les seves dades personals actualitzades, el comprador haurà d'informar de qualsevol canvi que es produeixi respecte a ells, ja que en cas contrari Ponte Morado no podrà respondre de la seva veracitat. El comprador queda informat que podrà exercir, gratuïtament i quan ho estimi oportú, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació en el tractament, oposició o portabilitat respecte de les dades personals facilitades així com retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament, comunicant-ho per escrit i al costat d'una còpia de document fefaent d'acreditació de la identitat, a l'adreça postal C / BISBE PERE dE Puigdorfila 6, LOCAL 3, Palma (Balears) o mitjançant el correu electrònic info@pontemorado.com

Igualment, podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de Ponte Morado, D. Alberto Bauzá Bravo, per qualsevol dels mitjans indicats, en el cas que entengui vulnerat algun dels seus drets relacionats amb la protecció de dades.

13. Generalitats.

Les presents condicions han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, Ponte Morado posa a la seva disposició les presents Condicions de Compra, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d'informació prèvia.

Ponte Morado es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web, les funcionalitats de la mateixa i/o dels continguts que s'hi incorporen. Reconeixes i acceptes expressament que en qualsevol moment Ponte Morado pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l'accés i/o ús del Lloc Web, sense que Ponte Morado sigui responsable per això.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions de Compra fossin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions. En aquest cas, la clàusula o clàusules afectades seran substituïdes per una altra o altres que tinguin els efectes més semblants als de les substituïdes.

14. Legislació aplicable, resolució de controvèrsies i jurisdicció competent.

Les parts acorden expressament que el present contracte es regirà i serà interpretat, en tots els seus termes i condicions, d'acord amb la vigent legislació espanyola.

Les parts se sotmeten expressament, per a qualssevol qüestions o divergències que puguin suscitar-se per raó de la interpretació, compliment i execució d'aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals corresponents a el domicili de Ponte Morado.

Mitjançant aquest enllaç, els usuaris del Lloc web que podran accedir a la Plataforma europea de Resolució de Conflictes
en línia (ODR).

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada en l'apartat "Identificació", comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Darrera actualització:

A Palma de Mallorca 12 gener 2021

Tots els drets reservats. Qualsevol còpia, distribució i/o reproducció, total o parcial, dels continguts i/o de la pàgina web de Ponte Morado exigiran l'autorització prèvia i per escrit de Ponte Morado.